Tính khối lượng bê tông móng đơn đều cạnh


Diễn giải công thức

Thể tích bê tông (m3)
Bê tông lót móng (m3)
Ván khuôn (m2)

Kết quả

Thể tích bê tông (m3)
Bê tông lót móng (m3)
Ván khuôn (m2)