Luyện thi chứng chỉ hành nghề xây dựng: PL - Thiết kế quy hoạch xây dựng (QĐ 702)

Câu 1:
Để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân phải đáp ứng được điều kiện gì?
 • a.
  Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
 • b.
  Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
 • c.
  Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề
 • d.
  Tất cả các điều kiện trên
Câu 2:
Cơ quan nào có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng?
 • a.
  Bộ Xây dựng
 • b.
  Ủy ban nhân dân các cấp
 • c.
  Chủ đầu tư dự án
 • d.
  Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cấp
Câu 3:
Loại nào dưới đây là Quy hoạch xây dựng?
 • a.
  Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
 • b.
  Quy hoạch khu chức năng đặc thù;
 • c.
  Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn;
 • d.
  Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước.
Câu 4:
Công tác quy hoạch xây dựng bao gồm những công việc chủ yếu nào sau đây?
 • a.
  Lập, phê duyệt nhiệm vụ và lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
 • b.
  Tổ chức triển khai, quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt
 • c.
  Lập, xác định chi phí cho công tác quy hoạch
 • d.
  Tất cả các nội dung trên
Câu 5:
Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao?
 • a.
  Thủ tướng Chính phủ
 • b.
  Bộ Xây dựng
 • c.
  Hội đồng nhân dân các huyện trong vùng lập quy hoạch
 • d.
  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Câu 6:
Cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện?
 • a.
  Ủy ban nhân dân tỉnh
 • b.
  Ủy ban nhân dân huyện
 • c.
  Hội đồng nhân dân tỉnh
 • d.
  Bộ Xây dựng
Câu 7:
Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch nào dưới đây:
 • a.
  Toàn bộ các quy hoạch liệt kê dưới đây
 • b.
  Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện,
 • c.
  Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, trừ các quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 • d.
  Quy hoạch xây dựng vùng huyện;
Câu 8:
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được điều chỉnh khi thuộc trường hợp sau đây?
 • a.
  Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
 • b.
  Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
 • c.
  Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;
 • d.
  Khi thuộc một trong các trường hợp ở trên
Câu 9:
Trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng?
 • a.
  Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
 • b.
  Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng - Lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
 • c.
  Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng - Lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
 • d.
  Lập, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về hiện trạng - Lập đồ án quy hoạch xây dựng - Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng
Câu 10:
Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện được lập khi nào?
 • a.
  Theo đề xuất của Sở Xây dựng phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
 • b.
  Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, định hướng phát triển, xác định vai trò của từng đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thị trấn và các đô thị trong tổng thể phát triển chung của vùng liên huyện, đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia, tỉnh có hiệu quả
 • c.
  Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
 • d.
  Có đầy đủ các cơ sở trên
Câu 11:
Tỷ lệ bản vẽ hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện nào đúng?
 • a.
  1/500.000
 • b.
  1/25.000 - 1/500.000
 • c.
  1/25.000 - 1/100.000
 • d.
  1/50.000 - 1/250.000
Câu 12:
Tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật) được xác định là khái niệm nào sau đây?
 • a.
  Mật độ xây dựng thuần
 • b.
  Mật độ xây dựng gộp
 • c.
  Cả 2 đáp án trên là đúng
 • d.
  Cả 2 đáp án trên là sai
Câu 13:
Yêu cầu về dự báo trong đồ án quy hoạch không bao gồm nội dung nào sau đây?
 • a.
  Dự báo phải đề cập đến các vấn đề về tai biến thiên nhiên, môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
 • b.
  Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải tuân thủ và cụ thể hóa các dự báo của toàn đô thị;
 • c.
  Dự báo về dân số, lao động, đất đai dựa trên cơ sở chuỗi các số liệu với thời gian tối thiểu của 2 năm gần nhất;
 • d.
  Kết quả của dự báo phải đảm bảo phù hợp với khả năng dung nạp, đáp ứng của đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.
Câu 14:
Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện một đồ án quy hoạch xây dựng?
 • a.
  Chủ nhiệm đồ án và Chủ trì các bộ môn
 • b.
  Chủ nhiệm đồ án
 • c.
  Chủ trì phần kiến trúc
 • d.
  Tất cả các thành viên tham gia thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng
Câu 15:
Căn cứ để lập đồ án quy hoạch xây dựng?
 • a.
  Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các quy chuẩn
 • b.
  Hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có liên quan đã được phê duyệt
 • c.
  Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt
 • d.
  Tất cả các căn cứ trên
Câu 16:
Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch?
 • a.
  Cơ quan tổ chức lập quy hoạch
 • b.
  Cơ quan thẩm định quy hoạch
 • c.
  Cơ quan tư vấn lập quy hoạch
 • d.
  Cơ quan phê duyệt quy hoạch
Câu 17:
Những cá nhân nào sau đây bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề trong hồ sơ năng lực thực hiện hợp đồng thiết kế quy hoạch?
 • a.
  Chủ nhiệm dự án và Chủ trì các bộ môn
 • b.
  Chủ trì phần kiến trúc
 • c.
  Chủ trì phần kết cấu
 • d.
  Tất cả các thành viên tham gia thực hiện dự án
Câu 18:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, chiều cao công trình xây dựng được tính như thế nào là đúng sau đây?
 • a.
  Chiều tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công trình (kể cả mái tum hoặc mái dốc).
 • b.
  Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.
 • c.
  Cả đáp án a và b đúng
 • d.
  Cả đáp án a và b sai
Câu 19:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, không gian xây dựng ngầm đô thị không bao gồm nội dung nào sau đây?
 • a.
  Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm
 • b.
  Các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất
 • c.
  Công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật
 • d.
  Bao gồm các nội dung trên
Câu 20:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, đường ống kỹ thuật được định nghĩa là công trình nào sau đây?
 • a.
  Tuy-nen kỹ thuật
 • b.
  Hào kỹ thuật
 • c.
  Đường hầm hạ tầng kỹ thuật
 • d.
  Tuyến hầm kỹ thuật
Câu 21:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Trong trường hợp bắt buộc phải xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoặc bị ảnh hưởng từ các tai biến thiên nhiên (trượt lở, ngập lụt, lũ...), quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
 • a.
  Đề xuất phương án phòng tránh thiên tai và cứu hộ cứu nạn
 • b.
  Đề xuất giải pháp giảm thiểu, khắc phục và đảm bảo an toàn cho cộng đồng
 • c.
  Phân vùng các khu vực cấm hoạt động xây dựng
 • d.
  Bao gồm tất cả các nội dung trên
Câu 22:
Nhiệm vụ thiết kế xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?
 • a.
  Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng;
 • b.
  Mục tiêu xây dựng công trình;
 • c.
  Các yêu cầu về đáp ứng biện pháp thi công biện pháp an toàn và bảo vệ môi trước xây dựng;
 • d.
  Địa điểm xây dựng công trình; Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;
Câu 23:
Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế trong trường hợp nào sau đây?
 • a.
  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi thay đổi về mục đích, công năng công trình;
 • b.
  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng;
 • c.
  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi thay đổi về các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng;
 • d.
  Cả đáp án a và c đúng.
Câu 24:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Yêu cầu về định hướng tổ chức không gian cấp vùng (huyện, liên huyện) không cần đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
 • a.
  Các phân vùng trong đồ án quy hoạch phải được đề xuất dựa trên các đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái vùng
 • b.
  Phân vùng phải lồng ghép với các giải pháp kiểm soát quản lý theo các mức độ: ưu tiên cho xây dựng (đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp...)
 • c.
  Đối với khu vực dự báo chịu tác động từ nước biển dâng, phải tính toán đến tác động từ mực nước biển dâng theo các kịch bản của quốc gia;
 • d.
  Hệ thống các đô thị trong vùng phải đảm bảo có khả năng phát triển, mở rộng, thỏa mãn các yêu cầu về môi trường, an toàn cho định cư. Đồ thị phải liên kết thuận lợi với các đô thị khác và với các vùng nông thôn
Câu 25:
Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Tổ chức không gian toàn đô thị không cần phải đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
 • a.
  Đối với các thành phố có cấu trúc gồm nhiều đô thị, phải đảm bảo sự liên kết thuận lợi giữa đô thị trung tâm và các đô thị khác, các khu chức năng. Đảm bảo duy trì vùng đệm, vùng sinh thái giữa các đô thị;
 • b.
  Phải dựa trên các giá trị đặc trưng trong từng khu vực về điều kiện tự nhiên, kiến trúc cảnh quan và chức năng đô thị;
 • c.
  Quy hoạch phải xác định được ranh giới khu vực phát triển đô thị và khu vực hạn chế (hoặc không) phát triển đô thị;
 • d.
  Đối với các đô thị dự kiến mở rộng, ranh giới đô thị phải dựa trên các dự báo về quy mô dân số, đất đai, hạ tầng và phải thỏa mãn các yêu cầu về lựa chọn đất xây dựng;

Bình luận